ПОВИК за програмите SGS и Global Innovative Platform

ПОВИК за финансирање креативни проектни концепти по програмите:

1. Global Innovative Platform

Со цел тестирање на проектот – „Глобална Иновативна Платформа„ Стопанската комора на мал бизнис иницира пилот-проект за прототип на финансирање развој на софтвер за Cloud computing модел на апликации наменети за пазарите на Скандинавија (е-банкарство, туризам, угостителство, менаџмент на настани и едукација), Германија (интегрирање на процеси и автоматизација согласно Industry 4.0) и Саудиска Арабија (mobility and accessibility in tranposrtation, public safety, BMS)

2. Sustainable, Green & Smart (SGS)

Приоритетни проекти за финансирање се реконструкција на деловни комерцијални и индустриски објекти, резиденцијалните станбени згради и објектите на локалната самоуправа и јавна администрација во „Одржливи Енергетски Објекти„ независни од фосилните горива и надворешно електрично напојување , минимални енергетски загуби и без емисија на CO2 (carbon free).

Повеќе на линкот >>> http://www.sbch.org.mk/povici/sustainable-green-smart-sgs-project-initiatives-2019