ON-LINE менторски групи: Интегрирано Бизнис Планирање

Семинарот се организира како интерна обука за стратешко размислување и тим билдинг на човечките ресурси од извршниот менаџмент во организациите, со прилагодена програма на реализација.

Програмата е наменета за стекнување вештини од областа на интегрирано бизнис планирање, управувањето со буџетирањето и контролингот за деловни субјекти, комерцијални и јавни претпријатија и непрофитни организации. Семинарот е наменет за сите вработени кои работат или ќе работат како менаџери, секторски раководители, финансиски раководители и координатори во профитни субјекти и непрофитни организации. 

Почеток: термин по договор Пријавување и информации на линкот http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/seminari/biznisplaniranjeibudgetir...