Know-How

Life Couching

People who work with life couches include actors, business leaders, creatives, entrepreneurs, executives, home workers, managers, professionals, small and start-up business... повеќе...

Обуки

Обуките во КОСМО Иновативен Центар ги зголемуваат вашите вештини на професионално ниво и ве квалификуваат за работни места кои значат вработување или напредок во кариерата.... повеќе...

Нашата Мисија

  • КОЗМО - КОмуникацијата Зависи од МОтивацијата
  • COSMO - COmmunication Subject to MOtivation