Know-How

Life Couching

Луѓето кои соработуваат со life couches (животни тренери) вклучуваат актери, деловни лидери, креативци, претприемачи, директори, работници од дома, менаџери, професионалци,... повеќе...

Обуки

Обуките во КОСМО Иновативен Центар ги зголемуваат вашите вештини на професионално ниво и ве квалификуваат за работни места кои значат вработување или напредок во кариерата.... повеќе...

Нашата Мисија

  • КОЗМО - КОмуникацијата Зависи од МОтивацијата
  • COSMO - COmmunication Subject to MOtivation