ЕУРЕМ ОБУКА Конкурс 2020/21

Национална сертификација за Енергетски Менаџери согласно ЕУ директива 2012/27/EU и Закон за Енергетска Ефикасност на РМ

Меѓународниот сертификат за European Energy Manager на учесниците на обуката од Македонија го издава Стопанската Комора на Нирнберг - Германија, Industrie und Nandelskammer Nürnberg für Mittelfranken. EUREM European Energy Manager http://www.energymanager.eu/

European Energy Manager - EUREM сертифицирани енергетски менаџери се услов и за учество на претпријатијата во меѓународни проекти со компоненти на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија , а се финансирани од фондовите на ЕУ. EUREM сертифицираните Енергетските Менаџери можат да вршат и улогата на Енергетски Контролори на големите трговци сопгласно Законот за енергетска ефикасност и да вршат супервизија на заштеда на енергија и функционалност на енергетскиот менаџмент систем со енергетскиот аудит и предлагаат соодветни мерки и одржливи технички проекти.

ПРОГРАМА И ПРИЈАВУВАЊЕ на линк >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/magjunarodniobuki/energetskaefikasnost

ПРОМОЦИЈА НА ЕУРЕМ ПРОЕКТИ

- 25 Септември 2020 - Green Social Entrepreneurship - Скопје
http://www.sbch.org.mk/content/green-social-entrepreneurship

- 30 Септември - 1 Октомври 2020 X-та Меѓународна Конференција на Европски енергетски менаџери, Атина www.eurem-conference.com

- 18 Декември 2020 - Green Energy Day 2020 http://www.sbch.org.mk/content/green-energy-day-2020

- 15 Јануари 2021 - ESCo SUN проекти

Почеток на настава за генерацијата 2021 од 23 Јануари 2021 год.