Семинари

Програмите на семинарите во КОСМО Иновативен Центар се подготвени да презентираат најнови информации и применети методи во деловното работење согласно тековните законски одредби и меѓународни стандарди. Учесниците на семинарите ги надополнуваат своите знаења и практични вештини. Во програмата е вклучена и размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите која се реализира во соработка со сертифицирани домашни и интернационални тренинг провајдери , консултанти и ментори. Семинарите можат да се реализираат како интерни обуки за поголеми групи претставници на исто претпријатие или организација, со можност за прилагодување на програмата според потребите на клиентот. 

Интегрирано Бизнис Планирање и Буџетирање

Семинарот се организира како интерна обука за стратешко размислување и тим билдинг на човечките ресурси од извршниот менаџмент во организациите, со прилагодена програма на реализација.

Програмата е наменета за стекнување вештини од областа...

повеќе...