Семинари

Програмите на семинарите во КОСМО Иновативен Центар се подготвени да презентираат најнови информации и применети методи во деловното работење согласно тековните законски одредби и меѓународни стандарди. Учесниците на семинарите ги надополнуваат своите знаења и практични вештини. Во програмата е вклучена и размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите која се реализира во соработка со сертифицирани домашни и интернационални тренинг провајдери , консултанти и ментори. Семинарите можат да се реализираат како интерни обуки за поголеми групи претставници на исто претпријатие или организација, со можност за прилагодување на програмата според потребите на клиентот. 

Интегрирано Бизнис Планирање и Буџетирање

Семинарот е наменет за стекнување вештини од областа на интегрирано бизнис планирање, управувањето со буџетирањето и контролингот за деловни субјекти, комерцијални и јавни претпријатија и непрофитни организации. Семинаерот е наменет за сите...

повеќе...