Интегрирано Бизнис Планирање и Буџетирање

Семинарот е наменет за стекнување вештини од областа на интегрирано бизнис планирање, управувањето со буџетирањето и контролингот за деловни субјекти, комерцијални и јавни претпријатија и непрофитни организации. Семинаерот е наменет за сите вработени кои работат или ќе работат како менаџери, финансиски раководители и координатори во профитни субјекти и непрофитни организации. 

 

Почеток: 17 Јануари 2019 г.

термин за настава: вторник и четврток: 19.30 - 21.30 (x 8 предавања)

фонд на часови: 24 / (еден наставен час - 40 минути)

цena: 6.900,00 денари (на две месечни рати) 

предавачи: Анета Тодоровска и Владимир Матевски

ISCED 5А сертифицирани, согласно ISBE-препораките

сертификат: Интегрирано Бизнис Планирање и Буџетирање

Програма за обука

На семинарот ќе се обработат следните теми:

 • Стратешко размислување во бизнис планирањето 
 • Од визија до контрола на целото
 • Менаџмент на ризиците
 • Буџетски системи во компанијата/фирмата
 • Релација меѓу буџетот и останатите функции во компанијата (управување со трошоците и планирањето)
 • Бизнис план и буџетирање
 • Процес на буџетирање – Budget cycle
 • Изготвување на буџетот за продажба/производство/маркетинг/администрација
 • Клучни показатели за следење на буџетот
 • Консолидација на буџетот и Rolling forecast
 • Улогата на контролингот во процесот на буџетирањето - Budget control

Со користење на соодветните инструменти, преку буџетирањето и контролингот, може да се воочат аномалиите во работењето и да се предупреди менаџментот на потенцијалните можности или проблеми во деловното работење.

Една од придобивките на контролингот е интегрираниот бизнис-план, кој се состои од план за активности, буџет и цели на компанијата. Контролингот во текот на годината ги следи активностите и подготвува извештаи за управување и менаџирање на сите нивоа.

Литература

сите учесници на обуката ќе добијат печатени работни материјали

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано подучување и учење

Реализација

Програмата ќе се реализира во вкупно 8 предавања по 120 мин. секој вторник и четврток од 18.30 - 20.30 часот, во Скопје.

 

Пријавување и котизација

Пријавување учество на обуката се реализира со пополнување на пријавата дадена на линкот http://www.cosmoinnovate.com.mk/sites/default/files/prijava_-_seminar_za...  и доставување на е-маил: contact@cosmoinnovate.com.mk                                                                                                                             

Со уплата на една рата од котизацијата се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата. Можност за плаќање на 2 месечни рати.

Котизацијата за учество е 6.900,00 ден. Дополнителни 10% попуст за пријава на два и повеќе учесници.

пријавување и информации:
 (02) 244 8077; 070 223 686
contact@cosmoinnovate.com.mk