• Почетна
 • Услуги
 • Обуки
 • Производи
 • Референци
 • За нас
 • Контакт

ЖИВОТНА СРЕДИНА


подобрување на управувањето

со животната средина
 

Во функција на обезбедување поквалитетно живеење, зачувување на животната средина, реализирање на проекти од енергетски аспект, на супституција, заштеда и ефикасно користење на енергијата, како и користење на алтернативни извори на енергија, ние им помагаме на луѓето и претпријатијата во подобрувањето на начинот на кој управуваат со животната средина преку:

 • изработка на елаборати за заштита на околината

 • изработка на елаборати за управување со отпад

 • учество во изработка на законската регулатива, стандардите и другите прописи од областа на енергетската ефикасност и ефикасното управување со ресурсите

 •  промотивни мерки, совети и експертизи за ефикасно управување со потрошувачката на енергија

 • промовирање мерки за рационално и ефикасно управување со сопствените ресурси преку посебни или преку периодични специјализирани публикации

 • изработка на експертизи и студии од областа за проектирањето, изградбата и одржувањето на енергетските објекти поврзани со заштеда и ефикасно користење на енергијата

 


IPPC-директиви

 

 

 

енергетска ефикасност

FP7 Networking Day

Skopje, 11 September 2009w

"How to obtain FP7 funding"
(download, .ppt, 1,40 MB
)

FP7 Submission and Evaluation Procedures
 
Fumero Sebastiano Fumero

TREN-B3

  View presentation link opens new browser window (22min)


КОСМО 2010 Конференција за енергетска ефикасност - За профитабилен и одржлив развој на градежништвото, при градбата е потребна интеграција на еколошки (зелени) материјали, имплементација на енергетски ефикасна и обновлива енергија во системи за греење и ладење, природно осветлување, природна вентилација, прецизни мерни уреди, контролни системи и други иновации. Енергетски ефикасната градба придонесува за намалување на енергетската потрошувачка и загадувањето и за зголемување на квалитетот на живеењето. повеќе...


Конференцијата ги разгледува економските, техничките, политичките, правните и институционалните прашања поврзани со енергетската ефикасност, со посебен акцент и препораки за начините на кои јавните установи, домаќинствата и бизнис-секторот ќе ги намалат енергетските трошоци, а во исто време ќе ја заштитат климата и животната средина.
повеќе...

КОСМО Иновативен Центар е член на MANAGENERGY-Иницијатива на Европската комисија - оддел за Енергетика и Транспорт, кој промовира енергетска ефикасност и рационално искористување на енергијата, заштеда на енергијата, чист транспорт и одржлив развој со употреба на чисти и обновливи извори на енергија.

контакт-лице
м-р Добре Јованоски
консултант за екологија
тел. (02) 244 8077,
075 438 576


(02) 244 8134

градежништво

консалтинг-услуги
во градежништво

животна средина

подобрување
на управувањето
со животната средина

индустрија

унапредување
на производството
кај малите и средните претпријатија

COSMO Project Center

поддршка на приватни мали и средни претпријатија

  

КОСМО Иновативен Центар е дел од базата на податоци на Alliance to Save Energy www.ase.org која ги содржи сите министерства, локални самоуправи, невладини организации, бизнис и трговски организации, како и професионални организации кои се активни во развојот на политиката и програмите за енергетска ефикасност во земјите во транзиција. 

 

Низ програмата Municipal Network for Energy Efficiency www.munee.org организирана од Alliance to Save Energy , United States Agency for International Development (USAID ) изнаоѓа нови начини за анимирање на позитивните искуства со енергетската ефикасност во земјите од Централна и Источна Европа, Русија и поранешниот Советски Сојуз.

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт
 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.