• Почетна
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт

ГРАДЕЖНИШТВО


Проектирање - нискоградба и високоградба

 

 

Одделот за проектирање нуди консалтинг-услуги во градежништвото. Во ова е вклучено проектирање на станбени и деловни објекти, проектирање на индустриски објекти, ентериерно уредување, проектирање на мостови, тунели, големи структури, подземни паркинзи, граничници, потпорни ѕидови и звучни огради.

Овој оддел нуди посебна експертиза за сеизмички сигурна градба на објекти и учествува во развој на националните стандарди за градба.


 

SQE-групацијата и COSMO Project Center инвестираат и реализираат градежни проекти за деловен, индустриски и станбен простор


зголеми

зголемифасада на
станбено-деловен објект

 

 

план на основа 1:100

 


Архитектура на пасивно соларно греење

Природно ладење на објекти

ТелоДенес телото во архитектурата се препознава многу покомплексно. Телото се' повеќе навлегува во својата сопствена физичка структура или пак се претопува со околната маса на просторот, така што одново се дефинира низ една нова спрега на влијание која ја  дава и прима во себе и кон околината. На тој начин телото добива ново себеобликување и дава нов лик на просторот и архитектурата воопшто. Телото станува нов феномен на физичката структура, ги видоизменува своите елементи и станува динамички присутно насекаде.


Компактен град

Моделот на компактен град

како одржлива урбана форма

Урбана матрица на градовите

преку компактност во контекст на одржливост

контакт-лице
Емилија Софеска
архитект
ел. (02) 244 8077,
075 438 576


(02) 244 8134

градежништво

консалтинг-услуги
во градежништво

животна средина

подобрување
на управувањето
со животната средина

индустрија

унапредување
на производството
кај малите и средните претпријатија

COSMO Project Center

поддршка на приватни мали и средни претпријатијаКОСМО 2010 Конференција за енергетска ефикасност - За профитабилен и одржлив развој на градежништвото, при градбата е потребна интеграција на еколошки (зелени) материјали, имплементација на енергетски ефикасна и обновлива енергија во системи за греење и ладење, природно осветлување, природна вентилација, прецизни мерни уреди, контролни системи и други иновации. Енергетски ефикасната градба придонесува за намалување на енергетската потрошувачка и загадувањето и за зголемување на квалитетот на живеењето.

повеќе...

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт
 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.