• Почетна
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт

Со програмирање на инвестицијата и развојот треба да се дефинира што и во кои количини може да се произведува и продаде од инвестицијата на луѓе, средства и предмет на работа или во сите три наведени елементи во текот на една, а по правило во текот на повеќе години.За да може да се спроведе програмирањето, потребно е да се пристапи кон оптимизација на деловноста, работата и развојот, заради остварување на оптимално можни резултати. Оптимизација на инвестициониот менаџмент значи дефинирање како и под кои услови треба да се остварат најголеми (најдобри) можни резултати во работењето или развојот со што помали вложувања.

COSMO Project Center

     инвестиции             МСП-менаџмент        МСП-маркетинг               обуки
        
повеќе...                   повеќе...                    повеќе...                   повеќе...

Ние нудиме совет, обука или ревизија во следните области:

 Финансирање во мали и средни претпријатија

1.      Основни форми на финансирање - барање информација за кредит

2.      Алтернативни извори на финансирање

                   а) лизинг    

                   б) факторинг

                   в) франшизинг

 Поддршка на развојот на мали и средни претпријатија

                   а) бизнис инкубатори

                   б) бизнис линк организации

                   в) бизнис мрежи

 Инвестиционен проект-менаџмент

1.      Инвестициски циклус (фази, активности)

2.      Инвестициска програма (содржина)

3.      Економско-финансиска анализа и оценка на економската ефикасност


ИЗРАБОТКА

на ИНВЕСТИЦИСКИ ПРОГРАМИ

и БИЗНИС-ПЛАНОВИ

Целта на програмите, односно плановите е да се одговори на однапред поставените прашања со помош на извршена анализа на актуелните состојби и проблеми во производството, набавката и потрошувачката на производите и услугите, за проектирање погон за производство или организирање систем за реализирање услуги и извоз во соседните земји согласно потребите и материјалните можности за примена.

Модел на инвестициски проект

- резиме на инвестициската програма

- развојни способности на инвеститорот

- анализа на пазарот на продажба (клиенти)

- техничко-технолошки аспекти

- организациски аспекти

- анализа на пазарот на снабдување

- финансиска анализа по низа основи

- заклучна оценка за прифатливост на проектот

Инвестицискиот проект ќе послужи за подготовка на апликации за софинансирање на проектот од банкарски установи, инвестициски фондови и фондови на Европската Унија. Инвестицискиот проект може да послужи како тендерска документација за обезбедување соинвеститори во реализацијата на проектот или формирањето joint venture.

КОСМО Иновативен Центар е подготвен да овозможи консултантски услуги при подготовка на инвестицискиот проект, подготовка на апликации за софинансирање од фондови и финансиски установи, а подготвени сме да организираме и спроведеме и тендерски процедури или да поддржиме маркетинг-активности за обезбедување соинвеститори во проектот. Наведените услуги ги реализираме во соработка со нашите специјализирани консалтинг-партнери и локални домашни независни експерти од соодветната област.

повеќе...

барање информација за кредит >>

обука за изработка на бизнис-планови >>

обука за изработка на инвестициски програми >>

ПРОЕКЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ
практичен прирачник за мали и средни претријатија

Заедничка карактеристика на инвестиционите програми за мали и средни инвестиции е да содржат што поголем број информации, глобална структура, презентација на табеларни прегледи, а информациите да се што пореални и логички структуирани. Збирната оценка за ефикасноста на проектот се изразува преку утврдените параметри сé со цел да се добие објективизирана подлога за избор на оптимална инвестициона варијанта (за инвеститорот), односно за избор на најдобар проект за кои постои намера за обезбедување финансиска поддршка (за банката или инвестиционите фондови).
повеќе...

ЛИЗИНГ
прирачник за едукација и промовирање на лизингот

Во услови на пазарна економија, без разлика на степенот на развој на истата, за сите стопански субјекти заедничка е финансиската функција, чија основна цел и суштина е навремено снабдување со потребните финансиски средства за обезбедување опрема со најнови техничко-технолошки карактеристики, со што помалку ангажирани средства. Секој од стопанските субјекти се стреми кон поуспешно оствар
ување на оваа функција, бидејќи од нејзината имплементација зависи и егзистенцијата на стопанскиот ентитет. Токму во реализацијата на финансиската функција простор за примена наоѓаат лизинг-аранжманите, како посебен механизам за зголемување на ефикасноста на вршењето на стопанската дејност. повеќе...

контакт-лице
д-р Душан Николовски
консултант

тел. (02) 244 8077,
075 438 576


(02) 244 8134

градежништво

консалтинг-услуги
во градежништво

животна средина

подобрување
на управувањето
со животната средина

индустрија

унапредување
на производството
кај малите и средните претпријатија

COSMO Project Center

поддршка на приватни мали и средни претпријатија

ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНАЏМЕНТ

Во пазарниот систем на стопанисување е речиси незамисливо преземањето одредени инвестициони активности без да се пристапи кон оптимирање на програмата за инвестиција и развој. За таа цел, потребно е да се сработат одредени анализи и програми, односно да се пристапи кон програмирање на инвестициониот менаџмент.

повеќе...

 

ЕУ ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ

Напредна обука за барањата на ЕУ за  квалитетни проектни апликации и реализација -планирање, контрола и квалитет во проектите.

повеќе...

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт
 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.