kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


АПЛИКАТИВЕН СОФТВЕР

зголеми

селекција на материјал: Маја Секуловска

прирачникот се појавува во повеќе изданија, зависно од целта на наставата, при што селекцијата на обработените поглавја варира и соодветно се прилагодува на потребите на програмата за обука

B5 формат, полутврда подврска
дизајн: Дејан Д. Николовски
печатница: Ри-Графика, Скопје

 

Содржина на прирачникот:
 

ПРВО ИЗДАНИЕ

Запознавање со основните компоненти на компјутерот

Оперативен систем MS WINDOWS

Уредувач на текст MS WORD

Програма за табелирање MS EXCEL

Компјутерски мрежи и комуникација INTERNET/OUTLOOK EXPRESS

ВТОРО ИЗДАНИЕ

POWER POINT

ADOBE PHOTOSHOP

MS PROJECT


ТРЕТО ИЗДАНИЕ

POWER POINT

MS EXCEL

MS PROJECT

 

ЧЕТВРТО ИЗДАНИЕ - 2007

 

 

Илина Крстевска

 

21 х 24 см, полутврда подврска
дизајн: Дејан Д. Николовски
печатница: Ри-Графика, Скопје


MS EXCEL

POWER POINT

MS PROJECT


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.
 

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.