kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНА ЗАШТИТА

зголемиавтор
: Слободан Софески

практичен прирачник

136 страни, А5 формат, полутврда подврска
компјутерска обработка: Живко Атанасов
нацрт на корица: Емилија Софеска
печатница: Ри-Графика, Скопје

Прашањата за тоа кои се изворите на опасност, како се проектираат, кои видови заштита на електричните уреди се применуваат во вакви случаи, се предмет на дополнителна едукација на инженерите и работниците кои управуваат со овие технолошки процеси.

Се надеваме дека покрај едукативниот карактер, кој се јавува како неопходна потреба на вработените во хемиско-технолошките процеси, рафинериските постројки на нафтени деривати, складишта, гасоводи и др., ќе поттикнеме интерес и кај надлежните органи за донесување соодветна законска регулатива за оваа магерија, согласно европските директиви.

Сметаме дека недостатокот од техничка литература од оваа област на македонски јазик, во некоја мера ќе се пополни со прирачникот кој ги третира изворите на опасност во експлозивни средини и видовите на противексплозивна заштита.

 

Содржина на прирачникот:

 

1.Вовед

2. Физичко-хемиска основа на експлозивните смеси

2.1. Запаливи материи и експлозивни смеси

2.2. Услови за појава на експлозија

          2 2.2. Доволна концентрација на запалива материја во воздух

                    2.2.1.1.Запаливи гасови

                   2.2.1.2. Запаливи пареи

                   2.2.1.3 Запалива магла

                   2.2.1.4. Запалива прашина

          2.2.2. Воздух со минимална количина на кислород на кислород за палење

          2.2.3. Минимална топлина и енергија

2.3. Пробивно палење и група на гасови

          2.3.1. Загревање и температурни групи

2.4. Изолациони материјали и нивна промена

3. Причина за палење на експлозивни смеси

3.1. Отворен пламен

3.2. Зажарени материи

З.З. Врели предмети

3.4. Механичка искра

3.5. Хемиска реакција

3.6. Светлосни зраци

3.7. Електрични апарати и постројки

          3.7.1. Причина на палење

          3.7.2. Спречување на палењето

          3.7.2. Струја на изедначување

                   3.7.2.1. Нисконапонска мрежа до1 кв

                             а) нуловање

                             б) заштитно заземјување со изолиран систем

                   3 7.2.2. Високонапонска мрежа над 1000в

                   3 7.2.3. Громобранска заштита

4. Извори на опасност

5. Зони на опасност

5.1.Влијание на проветрувањето при формирање на загрозен простор

5.2.Поделба на загрозениот простор во зони на опасност

5.3. Просторно растојание на зоната на опасност од изворот на опасност

6. Електричните уреди во простор загрозени од запалива прашина

7. Статички електрицитет

7.1 Услови за создавање на статички електрицитет

          7.1.1.Статички електрицитет во индустријата

8. Водови на против експлозивна заштита

8.1. Непродорен оклоп Ехd

          8.1.1. Дефиниција облик и димензии на куќиштето

          8.1.2. Заштитни отвори

          8.1.3. Затворање

          8.1.4. Отвори за следење

          8.1.5. Воведување на проводник во куќиштето на непродорниот оклоп

          8.1.6. Испитување

          8.1.7. Посебни барања

8.2. Зголемена сигурност Ехе

          8.2.1. Дефиниција и општи барања

          8.2.2. Електрична инсталација

          8.2.3. Споеви и приклучни стезалки

          8.2.4. Воведување на електричен проводник

          8.2.5. Загревање

          8.2.6. Асинхрони мотори

          8.2.7. Испитување

8.3. Заштита самосигурност Ех!

          8.3.1. Електрични уреди и експлозивни смеси

          8.3.2. Во што се состои противексплозивната заштита на самосигурност

          8.3.3. Начин на изведба

          8.3.4. Монтажа и одржување на самосигурните уреди

          8.3.5. Потполни и делумни самосигурни уреди

          8.3.6. Механичка заштита и изведба на конструкцијата

          8.3.7. Монтажа и поставување на кабли

8.4. Полнење со цврсти материјали Ехм

          8.4.1. Испитување

8.5. Потопување на течност Ехо

          8.5.1. Испитување

8.6. Надпритисок Ехр

          8.6.1. Куќиште

          8.6.2. Заштитен гас

          8.6.3. Контролни уреди

          8.6.4. Испитување

8.7. Полнење со песок Ехq

          8.7.1. Куќиште

          8.7.2. Материјали за полнење

          8.7.3. Контролен уред

          8.7.4. Испитување

8.8. Примена на водовите на противексплозивна заштита во зона на опасност


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.
 

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.