• Почетна
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт

Како поддршка на едукативните активности со повеќемесечни поединечни обуки или тематски обуки усогласени според ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) за повеќе профили работници и менаџери (Финансиски менаџер, Работоводител, Менаџер за продажба, Проект-менаџер, Специјалист за надворешно-трговско работење, Енергетски и ESCO-менаџер), во издание на КОСМО Иновативен Центар досега се објавени десетици прирачници.

прирачници за семинари, работилници и конференции

COSMO 2008 Energy Efficiency Conference - COLLECTION OF CONFERENCE PAPERS

COSMO 2008 Small Business Conference - PROCEEDINGS

 

COSMO 2010 Enеrgy Efficiency Conference - PROCEEDINGS

COSMO 2011 Small Business Conference - PROCEEDINGS

Громобранска заштита и громобрански инсталации

Громобранска заштита и громобрански инсталации

Енергетски ефикасни згради

Енергетски ефикасни згради - втор дел

Прирачник за осигурување

Прирачник за осигурување

Безбедно користење на електричната енергија

Безбедно користење на електричната енергија

Противексплозивна заштита

Противексплозивна заштита

Инсталации

Шпедиција и надворешно-трговско работење

Шпедиција и
надворешно-трговско
работење

прирачници за курсеви

Мaркетинг-прирачник за мали и средни бизниси

Мaркетинг-прирачник за мали и средни бизниси

Бизнис и менаџмент

Бизнис и менаџмент

Финансиско и сметководствено работење

Финансиско и сметководствено работење

Деловна комуникација и раководење со човечки ресурси

Деловна комуникација и раководење со човечки ресурси

Маркетинг апликативен софтвер

Маркетинг апликативен софтвер

Aпликативен софтвер

E-biz software

Енергетски ефикасни инсталации

 

ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ: Процес на планирање проектен циклус

Енергетски ефикасни системи

Менаџмент-информациски системи

 

прирачници за know-how обуки

Проекција на инвестициони програми

Проекција на инвестициони програми

Обука за обучувачи - Нови техники на учење и подучување

Обука за обучувачи -
Нови техники на учење и подучување

Експортен маркетинг

ЕУ-стандарди

Проект-менаџмент

зголеми

Маркетинг-рекламирање и продажба

ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНАЏМЕНТ
- практичен водич за мали и средни претпријатија

Финансиско планирање и анализа 

Вештини на презентирање и преговарање

Вештини на презентирање и преговарање 

 

Business Project Management

Ефикасност и ефективност во работењето

Лидерство и менаџмент

Управување со промени

Конфликт-менаџмент и медијација

Трудово право и заштита при работа

eCommerce

Маркетинг на алтернативен и рурален туризам

Продажни и комуникациски вештини

Е-туризам

Директна продажба и грижа за корисници

Бизнис и online брендирање

Одржлив развој на туризмот

Маркетинг-рекламирање и брендирање

Стратешко управување со човечките ресурси

Кредитен процес

Вештини на комуникација и односи со јавност

Финансиско планирање и анализа

Планирање, буџетирање и контрола на трошоците

Управување со финансиите и сметководството

Адвертајзинг стратегии во модерни медиуми

   
 
english
 

e-business

e-business

промоција и рекламирање

промоција и рекламирање

COSMO trade centar

COSMO trade centar

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.