kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


ПРОДАЖНИ И КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

прирачник

подготвено од:

Тони Анев
м-р Катерина Вељановска


јазична редакција, дизајн и корица
Дејан Д. Николовски
 

 

I. ОДНЕСУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ - ОДНЕСУВАЊЕ СО ПОТРОШУВАЧИТЕ

1. Што е однесување со потрошувачот?

Однесување со потрошувачите е динамичка категорија

Однесување на потрошувачите вклучува интеракција

Однесување со потрошувачите вклучува размена

Намени на истражувања на однесувањето со потрошувачите

2. Неколку прашања на истражување на однесувањето со потрошувачите

3. Продирање подлабоко во разбирањето на потрошувачите

Змет интервју

4. Нивоа на анализа на потрошувачите

Тркало на анализа на потрошувачите

Општества

Индустрии

Сегменти на пазарот

Компоненти на анализа на однесувањето со потрошувачите

Опкружување

Однесување

Емоционален и сознаен аспект

Видови или нивоа на емоционални реакции

Емоционален систем

5. Што е спознавање?

6. Поврзаност помеѓу емоционалниот и сознајниот систем

Знаење зачувано во сеќавањето (типови, структура, сознајно знаење)

7. Знаење и заинтересираност на потрошувачот за Вашиот производ

Нивоа на знаење на потрошувачите

Производите како сноп од карактеристики

Производите како сноп од поволности

Производи како задоволувачи на очекуваниот квалитет

8. Ставови и намери

Став кон што?

Стратегии за промена на ставот

Намери и однесување

9. Влијание врз однесувањата на потрошувачите

 Стратегии за влијание врз однесувањето на потрошувачите

 Социјален маркетинг

 Поттикнување на посакуваните постапки

 Спречување на несаканите постапки

 Стратегиски модел за извршување влијание врз однесувањата на потрошувачите

II. ЕФИКАСНО ЗБОРУВАЊЕ – КЛУЧ ЗА ДЕЛОВЕН УСПЕХ

1. Основи на успешно зборување

Совладување на основните вештини

Учете ХРАБРОСТ врз искуството на другите

Фокусирајте се на целта која што сакате да ја постигнете

Подгответе ја Вашата личност за постигнување на успех

Искористете ја секоја можност за вежбање

Развивање самодоверба

Анализа на феноменот на јавни настапи

Подгответе се како што треба

Подгответе се во духот за успех

Одржете си самите себеси охрабрувачки говор

Однесувајте се самосвесно

2. Брз и лесен пат до успешен говор

Зборувајте за она за што ви дава право животното искуство или

здобиеното знаење

Проверете дали темата навистина Ве воодушевува

Покажете им ја на слушателите желбата говорот да го споделите со нив

Брз и лесен пат до успешен говор

3. Вештина на комуницирање

Говорот како вештина на комуницирање

4. Говор со цел да се придобијат слушателите (клиенти - потрошувачи, деловни партнери, соработници, пријатели)

Трудете се да ја заслужите довербата на слушателите

Настојувајте да постигнете позитивна реакција на слушателите

Зборувајте со многу занес за тој да премине врз слушателите

Искажете почитување и наклоност спрема публиката

 Почнете со пријателски тон

5. Предизвик за успешен говор

III. ОДНОСИ СО КЛИЕНТИ (КЛИЕНТИ – ПОТРОШУВАЧИ, ДЕЛОВНИ ПАРТНЕРИ, СОРАБОТНИЦИ, ПРИЈАТЕЛИ)

1. Односи со клиенти (совети за успешно справување)

Директен контакт со клиенти лично, преку телефон, преку интернет

Како да се однесувате спрема многу налутени клиенти

Остварете контакт со очи

„Клиентот е секогаш во право“

Од другата страна: однос клиент – деловно лице; Соработка помеѓу деловни партнери

Како да добиете подобра услуга


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.