• Почетна
 • Услуги
 • Обуки
 • Производи
 • Референци
 • За нас
 • Контакт

Цена

4.690,00 денари

(плаќање на две рати)

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

Литература

Сите учесници на обуката ќе добијат печатена литература

  

ШТО ПОНАТАМУ

Кандидатите кои успешно ќе ја завршат обуката НОВИ ТЕХНИКИ НА УЧЕЊЕ И ПОУЧУВАЊЕ ќе се квалификуваат за обучувачи во франшизинг-системот на  КОСМО Иновативен Центар и ќе бидат во можност да потпишат франшизинг договор за работа во името на КОСМО Иновативен Центар на територијата на Република Македонија

 

 

 

20 февруари 2016 година

сабота: 10.00 - 16.00

фонд на часови: 8 / ECVET-кредити: 0,5
(еден наставен час - 40 минути)


Деловна комуникација - 15 март 2016 година
(со доплата од 2.350,00 денари на две рати) повеќе...


предавач: Тони Анев

(CV, тренери)

ГРУПА - февруари

20 февруари 2016

 

Пријавување
и информации

(02) 244 8077

075 438 576

факс: (02) 244 8134

contact@cosmoinnovate.com.mk

сертификат: Обука за обучувачи


Во изминатите години, се развива нова претстава за едукацијата и консалтингот. Консултантот е се` повеќе инволвиран во процесите на менаџмент низ советување и поучување. Ова важи и за консултанти и обучувачи кои се инженери, медицински лица, професори итн.

Постојат голем број примери кога добро испланирани проекти или компоненти на проекти каде е потребна обука завршуваат неуспешно поради тоа што консултантите не биле подготвени на контрадикторните влијанија на учесниците на обуката, не ги поттикнале нивните скриени потреби и интереси и активно учество во обуката.

Учесниците на обуки подобро го разбираат материјалот што го слушаат и учат доколку активно учествуваат во неговата реализација.


ОПШТИ ЦЕЛИ на обуката

 • запознавање со интерактивни техники на ангажирано поучување и учење и разни форми на интеракција меѓу слушателите и предавачите

 • добивање идеи, разгледување на нивната примена и подложеност на постојано преиспитување

 • одмерување на идеите во однос на спротивставените мислења и заземање став

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ на обуката

 • промена на доминантната улога на предавачот

 • поттикнување отворена и одговорна интеракцијa

 • развивање социјални вештини

 • избегнување на пасивниот однос на слушателот

 • настојување на поврзаност на материјалот со искуството (практиката)

 • поттикнување разни форми и нивоа на размислување

 • критички разгледување на содржините

 • оценка на алтернативните мислења

 • донесување обмислени и аргументирани одлуки


Програма за дводневната практична обука:

1.  Интерперсонално однесување и системи на социјална интеракција
-
вербална комуникација
- невербална комуникација
2.
Основи на психологија на личноста
- темперамент, карактер, способности, интересирања
- типологии на личноста
3.
Психички процеси и состојби (перцепција, учење, помнење и заборавање, мислење, внимание, мотивација)
4
. Функција на мотивацијата во наставната работа
5.
Психолошка основа на современата настава
- стилови на учење
- учење - поучување
6
. Фази во поучувањето и учењето (артикулација на часот)
7.
Блум - Сандерсова таксономија - Поттикнување на разни форми и нивоа на размислување
8.
Наставни техники (демонстрација, вежби, дискусија)

Вашите слушатели и клиенти знаат дека техничката и стручната експертиза не е доволна. Тие бараат од Вас да иницирате процес на промени.

Поради тоа е потребно да ја употребите сета ваша креативност и нови техники за поучување и учење.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Семинарот
НОВИ ТЕХНИКИ НА УЧЕЊЕ И ПОДУЧУВАЊЕ

ќе започне на

20 февруари 2016 година

пријава

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.