Подготовки за новата 2019 со семинарот: Интегрирано Бизнис Планирање

Семинарот е наменет за стекнување вештини од областа на интегрирано бизнис планирање, управувањето со буџетирањето и контролингот за деловни субјекти, комерцијални и јавни претпријатија и непрофитни организации. Семинаерот е наменет за сите вработени кои работат или ќе работат како менаџери, финансиски раководители и координатори во профитни субјекти и непрофитни организации. 

Почеток: 17 Јануари 2019 г. Пријавување и информации на линкот http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/seminari/biznisplaniranjeibudgetir...