Лидерски Потенцијали и Вештини , ON-LINE термини 2020/2021 г.

лидерство

Отворена ON-LINE група од 26 Јануари 2021 !!

ON-LINE менторство и интерни групи декември 2020, јануари 2021, февруари 2021

Семинарот Лидерски потенцијали и вештини има цел менаџерите и раководителите да ги подготви за примена на лидерски вештини за водење на вашата организација на ново ниво на реализација, мотивација и продуктивност. Пријава и програма на линк >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/sites/default/files/prijava-liderski_pot...

Котизацијата 6.150,00 ден. Настава: вторник 17.30-19.30 ч. ( х 5 предавања)

Програма на обуката на линк >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/seminari/liderskipotencijaliivestini