Лидерски Потенцијали и Вештини , Отворена ON-LINE група од 20 Октомври 2020

лидерство

Отворена ON-LINE група од 20 Октомври 2020 !!

Семинарот Лидерски потенцијали и вештини има цел менаџерите и раководителите да ги подготви за примена на лидерски вештини за водење на вашата организација на ново ниво на реализација, мотивација и продуктивност. Пријава и програма на линк >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/sites/default/files/prijava-liderski_pot...

Котизацијата 3.900,00 ден. 1 рата 3.900,00 Настава: вторник 17.30-19.30 ч. ( х 3 предавања)

Програма на обуката на линк >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/seminari/liderskipotencijaliivestini