КОСМО има нов дизајн на web сајтот

KOSMO

КОСМО Иновативен Центар креира нов дизајн на web сајт презентацијата. Тест верзијата може да се погледне на линкот http://finger.mk/cosmo/ Првата комуникација со јавноста преку web сајт КОСМО ја оствари во 2005 год. и беше лидер во остварувањето промотивна и електронска комуникација со коминтентите и јавноста како и со тренинг активности за интернет маркетинг и е-комерција. По повод 15 години од комуникацијата на КОСМО со јавноста преку слоганот „Комуникацијата зависи од мотивацијата„ (COSMO - COmmunication Subject of MOtivation) продолжуваме да ја мотивираме јавноста за позитивна комуникација и вмрежување.