• Почетна
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт

КОСМО Иновативен Центар организира мултимедијални презентации, наменски семинари и конференции, како дел од сопствените едукативни и консалтинг-програми или во соработка и на барање од претпријатија, комерцијални здруженија и бизнис-организации, владини установи и стопански комори, со цел дистрибуција на бизнис-информации на коминтенти и соработници за позитивен развој на меѓусебната доверба и деловна соработка.

ПРОЕКТИ

КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОЕКТИ

EUREM е стандардизиранa европскa EnergyManager програма за обука koja се состои од курсеви, самостојно учење и практична работа, во комбинација со пристап до Европската мрежа на алумни за континуиранa размена на знаења. Од 2009 година EUREM функционира континуирано во 22 земји во Европа и уште 10 земји во светот (Азија, Африка и Америка).

повеќе...

Индустриската практика говори дека без инвестиции во малите и средни претпријатија неможе да се створат услови за нивен траен и одржлив развој. Македонија веќе е влезена во нова фаза на својот економски развој и како никогаш порано ни се потребни знаења и вештини за представување на инвестиционите идеи и проекти пред инвеститорите.

повеќе...

КОНФЕРЕНЦИИ

КОСМО 2007 Конференцијата за мал бизнис го третира зајакнувањето на партнерството со локалната бизнис-заедница и институционалниот капацитет на администрацијата во локалната самоуправа како предуслов за подготовка на општинските стратешки развојни планови и релевантни проектни апликации прифатливи за финансирање од програмите на претпристапните и структурни фондови на Европската Заедница.

повеќе...

 

КОСМО 2008 Конференцијата за енергетска ефикасност ги разгледува економските, техничките, политичките, правните и институционалните прашања поврзани со енергетската ефикасност, со посебен акцент и препораки за начините на кои јавните установи, домаќинствата и бизнис-секторот ќе ги намалат енергетските трошоци, а во исто време ќе ја заштитат климата и животната средина.

повеќе...

КОСМО 2008 Конференцијата за мал бизнис има визија да поддржи размена на информации и остварување комуникација меѓу заинтересираните страни што ќе придонесе во остварување партнерства меѓу партнери од земјите на ЕУ и Македонија, со цел проширување на бизнис-мрежите и одржлив економски развој. Конференцијата ќе се фокусира во основање на бизнис-мрежи и креирање на нови бизнис-модели, иновации и финансиски можности за членовите на мрежите од земјите на ЕУ и земјите-кандидати.

повеќе...

КОСМО 2010 Конференција за енергетска ефикасност - За профитабилен и одржлив развој на градежништвото, при градбата е потребна интеграција на еколошки (зелени) материјали, имплементација на енергетски ефикасна и обновлива енергија во системи за греење и ладење, природно осветлување, природна вентилација, прецизни мерни уреди, контролни системи и други иновации. Енергетски ефикасната градба придонесува за намалување на енергетската потрошувачка и загадувањето и за зголемување на квалитетот на живеењето.

повеќе...

КОСМО 2011 Конференција за мал бизнис - Создавањето и споделувањето знаење и управувањето со информациите се клучни за изградба на модерна организација со супериорна услуга, organized marketing, инженеринг-услуги и производи. Многу од финансиските проблеми со кои се соочуваат организациите во текот на изминатите неколку години можеше да се избегнaт доколку организациите ги користеле информациите и управувале so знаењaта кои им се достапни.

повеќе...

 

контакт-лице

Христина Софеска
информации/пријави

тел. (02) 244 8077, 075 438 576

(02) 244 8134

e-mail:
hristina@cosmoinnovate.com.mk

повеќе за ТЕМАТСКИТЕ ОБУКИ >>

повеќе за KNOW-HOW обуките >>

повеќе за МОДУЛИТЕ (КУРСЕВИ и СЕМИНАРИ) >>

повеќе за СТУДИИТЕ >>

повеќе за RELAX-програмата >>

кредит-систем ECTS (pdf.)

кредит-систем ECVET

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

ТРЕНЕРИ

 

пријава за КУРС (.doc)

пријава за KNOW-HOW семинар (.doc)

пријава за EUREM (.doc)

пријава за RELAX-програма (.doc)

 

Обуките во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен Центар се спроведуваат согласно препораките во документите на Копенхагенскиот Процес

Рзолуција на Европскиот Парламент од 18 декември 2008 година со препорака на Европскиот Парламент и на Европскиот Совет за воведување кредит-систем за образованието за возрасни - European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) 

За регистрирање на активностите на студентите потребни за релизација на наставните програми и добиените знаења и компетенции со соодветните курсеви во образованието дефинирано со EUROPASS

Имплементирање на ECTS (од циклусот 2005/06 во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен Центар)

Имплементирање на ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) во LIFE Long Learning во програмата на КОСМО Иновативен Центар - циклус обуки 2009/2010

 

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.