Литература

Сите учесници на обуката ќе добијат печатена литература:

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано поучување и учење

 

Услов за добивање сертификат е активно учество на обуката и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

Цена

8 часа:
3.850,00 денари

(плаќање на две рати)

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

фонд на часови: 8 / ECVET-кредити: 0,5
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: проф. д-р Душан Николовски
(CV, тренери)

Пријавување
и информации

(02) 244 8077

075 438 576

факс: (02) 244 8134

contact@cosmoinnovate.com.mk

сертификат: Инвестиционен менаџмент


Со програмирање на инвестицијата и развојот треба да се дефинира што и во кои количини може да се произведува и продаде од инвестицијата во луѓе, средства и предмети за работа во текот на една, а по правило во текот на повеќе години.


Оптимизацијата на инвестициониот менаџмент значи дефинирање како и под кои услови треба да се остварат најголеми (најдобри) можни резултати во работењето или развојот со што помали вложувања.


Семинарот ќе се фокусира на следните теми:

I. Финансирање во мали и средни претпријатија

1. Основни форми на финансирање
2. Алтернативни извори на финансирање
                   а) лизинг
                   б) факторинг
                   в) франшизинг
3. Поддршка на развојот на малите и средни претпријатија
                   а) бизнис-инкубатори
                   б) бизнис линк-организации
                   в) бизнис-мрежи

 II. Инвестициони проекти 

          1. Поим за инвестиции
          2. Инвестиционен циклус (фази, активности)
          3. Инвестициона програма (содржина)
          4. Економско-финансиска анализа и оценка на економската ефикасност и оправданост за реализација на проектот (како едни од основните компоненти на инвестиционата програма)
                   а) Концепт на временска вредност на парите
                   б) Проценка на дисконтната стапка
                   в) Период на дисконтирање
                   г) Влијание на инфлацијата
                   д) Критериуми и техники за вреднување на инвестиционите проекти
                   - Период на враќање на инвестициите
                   - Просечна стапка на принос на инвестициите
                   - Нето-сегашна вредност на проектот
                   - Интерна стапка на рентабилност на инвестициите
                   - Индекс на профитабилност

За да се спроведе програмирањето, потребно е да се оптимизира деловноста, работата и развојот, заради остварување најоптимално можни резултати.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.