kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНАЏМЕНТ
практичен водич за мали и средни претпријатија


102 страни, 20,5 x 19,5 cm, полутврда подврска

дизајн: Дејан Д. Николовски

печатница: РИ-Графика, Скопје

 

Содржина на прирачникот:

 

Поимно дефинирање

Методичност и развој на програмирањето

Пристап кон инвестиционата програма

Проекција - модел на инвестиционен проект

Следење на изведувањето на инвестиционите проекти

Процесуирање на проектот

Успешно искористување на фондовите ИПАРД

Прилози


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.
 

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.