kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА (ГРОМОБРАНСКИ ИНСТАЛАЦИИ)

зголеми

 

практичен прирачник

92 страни, А4 формат, тврда подврска
дизајн: Живко Атанасов
дизајн на корица: Дејан Д. Николовски
печатница: Ри-Графика, Скопје

 


Значителни штети на објектите во стопанството се предизвикани од удар на гром во нив, посебно кај кои нема вградено громобранска инсталација. На пример
, удар на гром во еден далекувод на висок напон предизвикува испад на целата индустрија во регионот за одредено време (време потребно да се отстрани дефектот), што предизвикува милионски штети во стопанството.

Ваквите штети не можат целосно да се отстранат, но значително можат да се намалат преку инсталирање на прописна громобранска инсталација.


Содржина на прирачникот
 

1. Поим за громобранска инсталација, основни поими и делови на истата

- делови на громобранска инсталација

- положба на прифатните и други водови

- оџаци на покривите

- одводи

- мерен спој

- механичка заштита

- споеви

2. Заземјувачи (цевкаст заземјувач, заземјувач во форма на лента, комбинирани заземјувачи)

- практични примери и пресметки

- материјал за заземјувачи, приклучоци, шина за изедначување на потенцијалот, спојни водови

- заштита на метални делови од зградите

- заштита на метални згради

3. Македонски стандард МКС Н.Б4.801 за заштита на објекти од атмосферски празнења

- предмет и подрачје на примена

- армирано-бетонски објекти

- нивоа на заштита

- параметри на струја на атмосферско празнење

- проектирање на системи за заштита од атмосферски празнења

- надворешна и внатрешна инсталација за заштита од атмосферски празнења

- одржување и контрола на инсталација за заштита од атмосферски празнења

- избор на ниво на заштита


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.
 

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.