kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗА

автор: Вејсел Сарач

јазична редакција
и
дизајн: Дејан Д. Николовски

печатница: Ри-Графика, Скопје

 

 

 

Содржина на прирачникот:

 

1. ФИНАНСИРАЊЕ ВО МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

-        сопствен капитал

-        банкарски кредити

-        алтернативни начини на финансирање - лизинг, факторинг, форфејтинг

2. ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ

2.1. Буџетски системи

2.2. Цели на буџетските системи

-        планирање

-        координирање

-        алокација на ресурси

-        поттик

-        менаџирање на финансиските и оперативните активности

2.3. Видови буџети

-        главен буџет

-        финансиски извештаи

-        буџет на капитал

-        финансиски буџет

-        ролинг-буџет

2.4. Видови и анализа на трошоци

-        основни средства

-        нематеријални основни средства

-        финансиски инвестиции

-        персонал

-        данок

-        сопствен капитал

-        обврски

2.4.1. Следење и евалуација на продажба и трошоци

2.4.2. Подготовка на финансиски извештаи

2.5. Методи за подготовка на буџет

-        метод на процент на продажба

-        метод на соодноси

-        метод на подвижен просек

-        метод на прост тренд

-        метод на регресија

3. ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА

3.1. Видови инвестиции

-        први или основачки инвестиции

-        инвестиции за замена на опрема

-        инвестиции за модернизација

-        инвестиции за проширување

-        инвестиции за заштеда на енергија и енергетска ефикасност

3.2. Содржина на инвестиционен проект

-        резиме

-        анализа на пазарот

-        економска анализа

-        техничка анализа

-        финансиска анализа

-        заклучна оценка за прифатливост на проектот

3.3. Методи за проценка на инвестиции - статични и динамични методи

3.3.1. Статични методи

-        просечна рентабилност на проектот

-        период на враќање на инвестиции

3.3.2. Динамични методи

-        анализа на нето-сегашна вредност

-        анализа на профитабилност

-        анализа на продуктивност


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.