kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ СИСТЕМИ

автор: м-р Даниела Младеновска

дизајн: Дејан Д. Николовски
печатница: Ри-Графика, Скопје

 

 

 

 

 

Содржина на прирачникот:

 

1.    Пренос на топлина

·        пренос на топлина со спроведување

·        пренос на топлина со конвекција

·        пренос на топлина со зрачење

2.    Енергетски флуиди

·        карактеристики на водата како енергетски флуид

·        карактеристики на парата

·        технички гасови

3.    Топлификациски системи

·        примена на топлификациските системи

·        поделба на топлификациските системи

·        избор на топлоносител и топлификациски систем

·        елементи на топлификацискиот систем

-        елементи на топлотна потстаница (регулација, мерење)

-        цевна мрежа

-        загревни тела

-        локална регулација на потрошувачката

4.    Пресметка на потребното количество топлина за греење

·        трансмисиони топлински загуби

·        инфилтрација и вентилација

·        внатрешни топлински извори

·        годишна порошувачка на топлина

·        топлификациски дијаграм

5.    Топлински извори

·        конвенционални (класични)

-        фосилни горива

·        неконвенционални (алтернативни)

-        топлинска пумпа

-        геотермална енергија

-        сончева енергија

6.    Климатизациски системи

·        климатизациска комора

·        развод на воздух

·        пресметка на оптоварувањето за ладење

-        надворешни оптоварувања

-        внатрешни оптоварувања

·        пресметка и избор на опремата за климатизацискиот систем

·        видови климатизациски системи

·        мерење и регулација кај климатизациските системи

7.    Енергија за греење и климатизација (состојби и прогнози)

·       потрошувачка на енергија за греење и климатизација

·       мерки за редукција на потрошувачката на енергија за греење и климатизација

8.    Топлински својства на градежните и изолациските материјали

·       топлински мостови

·       ориентација и изложеност на објектот

·       надворешни ѕидови и застаклени површини

·       македонски стандарди во градежништвото

9.    Проценка на потрошувачката на енергија за греење и климатизација

·       архитектонското проектирање во спрега со енергетската анализа на системите и објектите

·       концепт на пасивни згради

·       примена на математички модели и софтвер за проценка на годишната потрошувачка на енергија за греење и климатизација

10.  Оптимално конципирање на комбинираните системи за греење и климатизација

11.  Анализа на инвестициските и експлоатациските трошоци

·       период на враќање на инвестицијата (return on investement)

12.  Мерење, регулација и мониторинг на потрошувачката на енергија во објектите (energy management)


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.