kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


ЕКСПОРТЕН МАРКЕТИНГ


прирачник за принципите на надворешната трговија

66
страни, 18 x 23 cm, полутврда подврска

дизајн: Дејан Д. Николовски

печатница: Ри-Графика, Скопје

 

Содржина на прирачникот:

 

МЕЃУНАРОДНО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПАЗАРОТ  

Политичко-правно опкружување           

Економско опкружување

Културно опкружување   

Природна средина          

Можности за добивање информации 

 

СЕЛЕКЦИЈА НА ПАЗАРОТ ВО ЕКСПОРТНИОТ МАРКЕТИНГ   

Сегментирање според земјите  

Критериуми на селектирање на меѓународните пазари    

Постапки при изборот на меѓународните пазари    

 

ОБЛИЦИ НА ВЛЕЗ НА ПАЗАРИТЕ КАЈ ЕКСПОРТНИОТ МАРКЕТИНГ

Стратегии за влез на пазарите без вложување на капитал во странство

Стратегии за влез на пазарите со вложување на капитал во странство

 

МАРКЕТИНГ-МИКС КАЈ ЕКСПОРТНИОТ МАРКЕТИНГ   

Меѓународна политика на производот

Меѓународна политика на цена

Меѓународна политика на дистрибуција        

Меѓународна политика на промоција  

 

МАРКЕТИНШКИ СТРАТЕГИИ КАЈ ЕКСПОРТНИОТ МАРКЕТИНГ        

Маркетинг стратегии ориентирани на трошоците   

Маркетинг стратегии ориентирани на квалитетот   

Маркетинг стратегии ориентирани на иновациите 


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.
 

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.