ЦЕНА

3.850,00 денари

(плаќање на две рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

*важи само
за редовната цена

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

Литература

сите учесници на обуката ќе добијат прирачник
УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИИТЕ И СМЕТКОВОДСТВОТО

 

Метод на оценување

оценките се формираат статистички според ECVET-системот за оценување

 

Услов за добивање сертификат е активно учество на обуката и регистрирано присуство на 70% од наставата

вторник: 17.00 - 19.40 часот (x 2 предавања)

фонд на часови: 8 / ECVET-кредити: 0,5
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Анита Алексова
ISCED 5А сертифицирана, согласно ISBE-препораките
(CV, тренери)

сертификат: Управување со финансиите и сметководството

ГРУПА  - април

26 април 2016

 

ГРУПА  - декември

9 декември 2015

 

ГРУПА  - ноември

28 ноември 2015

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата. 

 

Обуката ги опфаќа основните сметководствени принципи, финансиските извештаи и нивна проценка, го објаснува вистинското значење на сметководствените термини и начинот на мерење на финансиските перформанси. Исто така, ќе се утврди значењето и влијанието на сметководствените стандарди, како и промената на меѓународните сметководствени стандарди и нивното влијание во тековното работење.

Учесниците во текот на семинарот ќе научат:

- како да ги читаат финансиските извештаи
- како да ги користат докажаните сметководствени методи за предвидување приходи и планирање на растот
- како да дискутираат и да ги презентираат финансиските податоци во соодветната терминологија
- што значат и како да ги користат основните термини кои ќе им помогнат да зборуваат на јазикот на финансиите и сметководството
- како да ги користат финансиските и сметководствените правила за планирање буџети
- практични финансиски вештини, кои ќе помогнат за донесување подобри одлуки за управување на претпријатијата и организациите

Семинарот ќе се фокусира на следните теми:

1. ВОВЕД ВО СМЕТКОВОДСТВО
- Поим за сметководство
- Историја на сметководството
- Споредба меѓу финансиите и сметководството
- Видови сметководство
- Трошоци и видови трошоци
- Финансиски цели на компанијата
2. ТЕОРИЈА НА СМЕТКОВОДСТВО
- Општи принципи на сметководството (ГААП)
- Основни принципи и концепти на сметководство
3. СМЕТКОВОДСТВО - ТЕРМИНОЛОГИЈА И СТРУКТУРА
- Економско работење
- Главни видови сметководство
- Како се мерат билансите (сметките)
- Приходи и расходи
- Т-сметки
- Израмнување на сметките (левата и десната страна)
4. СМЕТКОВОДСТВЕН ЦИКЛУС
- Поим на сметководствен циклус
- Елементи на основниот сметководствен циклус
- Деловни документи
- Дневна книга и влезна книга
- Главна книга и водење на главна книга
- Влез и излез на податоци
5. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
- Периодични и годишни извештаи
- Четири главни финансиски извештаи
- Цел на финансискиот извештај
- Структура и форма на финансиски извештај
6. СМЕТКИ СО ПОСЕБНИ ПРАВИЛА
- Основни средства и амортизација
- Побарувања од доверители
- Лоши обврски
- Приходи, инвентар, хартии од вредност
- Лизинг
- Резерви и ограничувања
7. ПРОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
- Финансиски извештаи
- Показател на ликвидност
- Левериџ ефект (коефициент)
- Коефициент на профитабилност
- Пондериран просечен трошок на капиталот WACC
- Добивка
8. ИДНИ ТРЕНДОВИ ВО СМЕТКОВОДСТВОТО
- Нови насоки во сметководството
- Финансиски информациони системи
- Креативно сметководство и неговите придобивки во тековното работење.
9. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИИТЕ
- Анализа и планирање на финансиите
- Менаџирање со финансиите
- Аналитичко-контролна функција на работењето

Цели на семинарот

Целта на семинарот е менаџерите и раководителите, проектните менаџери, деловните секретари, како и соодветниот финансиски персонал, да се запознаат со основните сметководствено-финансиски принципи извештаи и нивна проценка, за да постигнат подобро управување со финансиите.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Семинарот 

УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИИТЕ
И СМЕТКОВОДСТВОТО

ќе започне од

26 април 2016 година

пријава

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077, 075 438 576

(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.