ЦЕНА

5.900,00 денари

(плаќање на две рати)

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ 
 

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

Литература

сите учесници на обуката ќе добијат прирачник ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано поучување и учење

 

Услов за добивање сертификат е активно учество на обуката и регистрирано присуство на 70% од наставата

фонд на часови: 16 / ECVET кредити: 1
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Оливер Белчовски
ISCED 5А сертифициран, согласно ISBE-препораките

сертификат: Project Management

Пријавување
и информации

(02) 244 8077

075 438 576

факс: (02) 244 8134-8240

contact@cosmoinnovate.com.mk

Проект-менаџментот претставува збир на активности од почеток до крај на проектот и се однесува на менаџирање разновидни проекти за различни програми и разни видови организации. Проект-менаџерот има способности за планирање, пресметка на трошоци, менаџирање на ризик и управување со комплексни дисциплини, како што се избор на средства, менаџмент на набавки, менаџирање на човечки ресурси и комуникација.

Практичната компонента на курсот претставува идентификација на реален проект на кој ќе работите во текот на курсот. Фасилитаторот (предавачот) ќе ви даде поддршка во вашиот напредок низ проектот. Од вас ќе се побара да предложите проект и да го испорачате како прилог на завршниот тест, со што успешните кандидати ќе добијат сертификат за завршен курс за Проект-менаџмент.

Курсот е наменет за кандидати кои работат на мали или големи проекти и секој кој сака да ги зголеми своите способности во менаџирањето на проекти. Проект-менаџментот е глобално познат како "бизнис-вештина број 1".

 

На обуката ќе се обработат следните теми:

  • управување на проектниот циклус

  • процес на планирање на проекти

  • анализа на состојбите

  • анализа на одржливост

  • акционен план на проектот

  • буџет на проектот

  • спроведување и раководење со проектот

  • менаџирање на ризик

  • евалуација и извештаи

Со завршување на курсот ќе можете да демонстрирате потполна компетентност за проект-менаџментот. Курсот ќе ве подготви да ги разберете принципите и практиката на проект-менаџментот. Ќе бидете способни за планирање и реализирање на секакви видови проекти.

Сертификатот, заедно со проектот на кој ќе работите, можете да ги искористите како ваше "портфолио" за напредок во кариерата.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

пријавување и информации:

пријава

 (02) 244 8077; 075 438 576 факс: (02) 244 8134
contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077, 075 438 576

(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.