ПАРТНЕРИ

 

Цена

4.100,00 денари
(на три месечни рати)

- до 25.08.2017

5.200,00 денари
(на четири месечни рати)
- после 25.08.2017

 

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници
- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници
- попуст од 30%

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано подучување и учење

 

Метод на оценување

оценките се формираат статистички според ECVET-системот за оценување

 

Услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата 

вторник: 19.40 - 21.40 (x 5 предавања)

цена

4.100,00 денари (на три месечни рати) - до 25.08.2017

5.200,00 денари (на четири месечни рати) - после 25.08.2017


фонд на часови: 15 / ECVET кредити: 1
(еден наставен час - 40 минути)

предавачи: Весна Хриџиќ и Ирена Крстевска
ISCED 5А сертифицирана, согласно ISBE-препораките

(CV, тренери)

сертификат: Материјално сметководство

Менторство
Услугата за менторство значи поддршка во воведување и подобрување на процедурите на финансиското сметководство во претпријатијата во текот и после обуката за сметководство, обезбедено од предавачите/ментори во Сметководствено биро - ДДВ Консалтинг Скопје или во објектите на претпријатието.


ГРУПА - септември

26 септември 2017

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со уплата на една рата од котизацијата се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

Материјалното сметководство искажува евиденција на документи која овозможува прием на стока, дистрибуција, преработка и продажба/фактурирање. Материјалното сметководство се однесува како на производите наменети за мало-продажба во продавници, маркети, бензиски станици, угостителство, така и на залихата на готови производи во магацини, репроматеријали, суровини, производство во тек, инвестиции во тек и големопродажба.

Материјалното сметководство се однесува на сите претпријатија кои се занимаваат со трговија на големо и мало, производство или услуги. Современото материјалното сметководство, освен едноставната евиденција и увид, каде се чуваат одредени прозиводи, користи софтверски решенија за увид на информациите од материјалното, книговодствено и комерцијално работење кои ќе бидат достапни за одговорните на повеќе нивоа во претпријатието:

 • продажба, магацин (излезна фактура, испратница, повратница, попис, декларации/ налепници за артикли итн.)

 • сметководство (трансфер податоци од материјално кон финансии, доделување контапо документ и намена, издавање роба, корекција на цени итн.)

 • директори (извештаи за продажба по артикли, фирми, комерцијалисти, анализи на продажба и набавка итн.)


На обуката ќе се обработат следните теми:

ГОЛЕМОПРОДАЖБА (МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ)

 • Изработка на влезни калкулации

 • Изработка на излезни калкулации

 • Испратница, изработка на излезна фактура

 • Повратница, изработка на одобрение, задолжение

 • Изработка и читање на материјална картица

 • Изработка и читање на лагер листа

 • Читање на финансиска картица

 • Сложување на материјална со финансиска картица

 • Попис на магацин

 • Разлики по попис

МАЛОПРОДАЖБА (ПРОДАВНИЦИ НА МАЛО)

 • Изработка на Приемни листи во трговија (ПЛТ- образец)

 • Изработка на нивелации

 • Пополнување на трговска книга (ЕТ- образец)

 • Пополнување на Книга на дневни финансиски извештаи (КДФИ)

 • Изработка и читање на материјална картица

 • Читање на финансиска картица

 • Сложување на материјална со финансиска картица

 • Попис на продавница

 • Разлики по попис

Обуката се реализира со професионален софтвер за материјално, книговодствено и комерцијално работење повеќе...

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Курсот започнува од 26 септември 2017 година

пријавување и информации:

пријава

 (02) 244 8077; 075 438 576 факс: (02) 244 8134
contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.