kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


МАРКЕТИНГ НА АЛТЕРНАТИВЕН И РУРАЛЕН ТУРИЗАМ

прирачник

јазична редакција, дизајн и корица
Дејан Д. Николовски
 

 

 

 

Глава 1: Туризам и алтернативни видови туризам

1.    Туризмот во 21-от век

2.    Поим за алтернативен туризам

3.    Видови алтернативен туризам

3.1.        Еко-туризам - основни определби, можности и карактеристики

3.1.1.    Одржливост на развојот

3.1.2.    Насоки за реализација (од идеја до реализација)

3.2.        Рурален туризам - основни одредби

претпоставки и особини

3.2.1.    Одржливост на развојот

3.2.2.    Чекори и активности кои треба да се преземаат во насока на интензивирање на развојот на руралниот туризам

3.2.3.    Можности и интереси на локалното население од развојот на руралниот туризам

3.2.4.    Како да се почне со селски туризам?

3.3.        Планински велосипедизам - дефинирање и карактеристики

3.3.1.   Одржливост на развојот

3.3.2.   Чекори и активности кои треба да се преземат за да се започне развојот на планисниот велосипедизам

3.3.3.   Придобивки на локалното население од развојот на планинскиот велосипедизам

3.4.        Алпинизам - основни одредби и карактеристики 341 Одржливост на алпинизмот

3.4.1.   Чекори и активности кои се неопходни за започнување на развојот на алпинизмот

3.4.2.   Можности и интереси на локалното население

3.5.        Параглајдерство - дефинирање и карактеристики

3.5.1.   Одржливост на парглајдерството

3.5.2.   Чекори и активности кои треба да се преземат за започнување со параглајдерството

3.5.3.   Можности и интереси на локалното население од развојот на парглајдерството

3.6.        Хербален туризам

3.7.        Спелеолошки туризам

 

 

Глава 2: Маркетинг на алтернативни видови туризам

2.1. Политика на производ

2.2. Политика на цена

2.3. Политика на промоција

                        2.3.1. Tуристичка пропаганда

            2.3.2. Видови на туристичка пропаганда

2.4. Дистрибуција во туризмот

                        2.4.1 Канали на дистрибуција

2.5. Видови стратегии за настап на туристичкиот пазар


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.