• Почетнa
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт
 

КОСМО Иновативен центар - МАПА НА САЈТОТ


УСЛУГИ

Градежништво

Животна средина

Индустрија

COSMO Project Center

Инвестиции

Менаџмент

Маркетинг

ОБУКИ

КУРСЕВИ

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА:

- Современ маркетинг

- Нови медиуми

МЕНАЏМЕНТ:

- Бизнис планирање

- Менаџмент информациски системи

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ:

- Деловен секретар (office manager)

- Деловна организација и човечки ресурси

- Деловен англиски јазик

- Германски јазик - комуникација

- Германски јазик - А1 ниво

ФИНАНСИИ:

- Сметководство

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ:

- Енергетски ефикасни системи

- Енергетски ефикасни инсталации

IN-HOUSE обуки

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА:

- Бренд-менаџмент

- Стимулирање на продажба

- Промотивни вештини

МЕНАЏМЕНТ:

- Менаџмент на ризик

- Лидерски вештини

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ:

- Менаџмент на човечки ресурси

- Тим билдинг

ТУРИЗАМ:

- Алтернативен туризам

KNOW-HOW семинари

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА:

- FLEXI: Односи со јавноста - комерцијална примена

- Продажни и комуникациски вештини

- Вештини на презентирање и преговарање

- Е-комуникација со клиенти

- Социјални медиуми и on-line брендирање

- Вештини на комуникација и односи со јавност

- Планирање и менаџмент на продажба

- Директна продажба и грижа за корисници

МЕНАЏМЕНТ:

- Проектно планирање и анализа (проект-менаџмент)

- Лидерство и менаџмент

- Бизнис процес-менаџмент

- Ефикасност и ефективност во работењето

- Бизнис проект-менаџмент

- ЕУ норми (стандарди)

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ:

- FLEXI: Раководење со тим - во проекти и комерција

- Трудово право и заштита при работа

- Управување со човечки ресурси

- Управување со знењето, информациите и промените

- Конфликт-менаџмент

- Обука за обучувачи: Нови техники на учење и поучување

ФИНАНСИИ:

- FLEXI: Финансиски извештаи - толкување и примена

- FLEXI: Финансии - анализа и управување

- Управување со финансиите и сметководството

- Контролинг и управување со трошоците

- Финансиско планирање и анализа

- Кредитен процес

- Инвестиционен менаџмент

- Инвестициско планирање и анализа

ТУРИЗАМ:

- Одржлив развој на туризмот

- Маркетинг на алтернативен и рурален туризам

- Е-туризам

Проекти и конференции

ПРОЕКТИ:

- European Energy Manager

- Инвестирање во денешната економија

КОНФЕРЕНЦИИ:

- КОСМО 2007 Конференција за мал бизнис

- КОСМО 2008 Конференција за енергетска ефикасност

- КОСМО 2008 Конференција за мал бизнис

- КОСМО 2010 Конференција за енергетска ефикасност

- КОСМО 2011 Конференција за мал бизнис

Студии

Relax

- Солена соба (HaloSpa)

- Позитивна психологија и менаџмент

- Согорување (burnout) - превенција и менаџмент

- Самосвесност

- Нова комуникација

ПРОИЗВОДИ

Издаваштво

Прирачници за семинари, работилници и конференции:

- COSMO 2008 Energy Efficiency Conference - COLLECTION OF CONFERENCE PAPERS

- COSMO 2008 Small Business Conference - PROCEEDINGS

- COSMO 2010 Enеrgy Efficiency Conference - PROCEEDINGS

- COSMO 2011 Small Business Conference - PROCEEDINGS

- Громобранска заштита и громобрански инсталации

- Енергетски ефикасни згради

- Енергетски ефикасни згради - втор дел

- Безбедно користење на електричната енергија

- Противексплозивна заштита

- Инсталации

- Шпедиција и надворешно-трговско работење

Прирачници за курсеви:

- Мaркетинг-прирачник за мали и средни бизниси

- Бизнис и менаџмент

- Финансиско и сметководствено работење

- Деловна комуникација и раководење со човечки ресурси

- Апликативен софтвер

- Апликативен софтвер (четврто издание)

- E-biz software

- Енергетски ефикасни инсталации

- ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ: Процес на планирање проектен циклус

- Енергетски ефикасни системи

- Менаџмент-информациски системи

Прирачници за know-how обуки:

- Проекција на инвестициони програми

- Обука за обучувачи: Нови техники на учење и подучување

- Експортен маркетинг

- ЕУ-стандарди

- Проект-менаџмент

- Маркетинг-рекламирање и продажба

- ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНАЏМЕНТ: практичен водич за мали и средни претпријатија

- Финансиско планирање и анализа

- Вештини на презентирање и преговарање

- Business Project Management

- Ефикасност и ефективност во работењето

- Лидерство и менаџмент

- Управување со промени

- Конфликт-менаџмент и медијација

- Трудово право и заштита при работа

- eCommerce

- Маркетинг на алтернативен и рурален туризам

- Продажни и комуникациски вештини

- Е-туризам

- Директна продажба и грижа за корисници

- Бизнис и online брендирање

- Одржлив развој на туризмот

- Маркетинг-рекламирање и брендирање

- Стратешко управување со човечките ресурси

- Кредитен процес

- Вештини на комуникација и односи со јавност

- Финансиско планирање и анализа

- Планирање, буџетирање и контрола на трошоците

E-business

Промоција и рекламирање

COSMO Trade Center

РАБОТА

РЕФЕРЕНЦИ

VET - образование за возрасни

Менаџмент-семинари

Меѓународни проекти

ЗА НАС

Историја

Визија

Мисија

Вредности

Партнерства

Галерија

КОНТАКТ

 
почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.