НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЛЕТНАТА ОБУКА

Со завршување на сите модули (Лидерство и менаџмент, Вештини на комуникација и односи со јавност и Ефикасност и ефективност во работењето), кандидатите добиваат сертификат за обука за Лидерски вештини.

 

ПРИЈАВУВАЊЕ

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

KNOW-HOW ТРЕНИНГ-ПРОГРАМА


Недостатокот на лидерски вештини кај менаџерите се рефлектира во мотивацијата и продуктивноста на тимот и соработниците. Лидерските вештини можат да се развијат со тренинг-програма за лидерство и менаџмент.

Обуката за Лидерски вештини на учесниците ќе им овозможи увид во практични методи за развој на нивните лидерски способности и нивна практична примена за зголемување на моралот и продуктивноста на нивното деловно и пошироко опкружување.


 

Лидерството не е ограничено само за работното место.
Дел од тренингот ќе се фокусира и на лидерството во семејството, приватните релации и постигнувањето на ефективен баланс - работа/приватен живот.

Целна група

Обуката е наменета за личности со визија за градење на иднината. Обуката можат да ја следат претприемачи од мали и средни претпријатија, претставници на производни и трговски претпријатија, претставници на корпоративниот менаџмент, извршниот менаџмент и раководители на тимови на компании, јавни установи, финансиски и други видови организации.


Структура на обуката

Програмата за обуката Лидерски вештини
е составена од 3 модули/семинари.

16 часа / 1 кредит повеќе...

8 часа / 0,5 кредити повеќе...

8 часа / 0,5 кредити повеќе...

Целите на обуката се:

  • развој на лидерски вештини кои ќе ви помогнат во менаџирањето со организациите

  • развој на лидерско однесување

  • дефинирање на разликите меѓу лидерството и менаџментот

  • подобрување на комуникациските вештини

  • донесување ефективни одлуки

  • утврдување на начинот за перцепција на опкружувањето - гледање на работите од сите аспекти

  • стекнување посветеност за унапредување на работата

  • поддржување, мотивирање и инспирирање на останатите

  • ефективно јавно говорење

  • развој на најважните лидерски вештини: добра комуникација, јасно изразување, интегрирање, флексибилност, хумор, емпатија, мотивирачко присуство

Обуката се реализира
во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар,
опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

пријавување и информации:

 (02) 244 8077; 075 438 576 факс: (02) 244 8134
contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.