kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


КРЕДИТЕН ПРОЦЕС

прирачник

26 страници, 18 x 21 cm

подготвено од:

Анита Алексова

јазична редакција, дизајн и корица
Дејан Д. Николовски
 

 

1. Намера за користење кредит

- структура на капитал на претпријатието

- коефициент на Левериџ (ефект)

- важност на Левериџ (ефектот)

- економски и пазарни услови за работа на претпријатието

- вредност на кредитот и каматата

- доспевање на кредитот и обврска за негово враќање

2. Класификација на ризици важни за претпријатијата

- сопственичка структура на капитал

- опстанок на претпријатието и ризик од стечај

- улога на стејкхолдерите

- договорни услови меѓу банката и претпријатието

3. Цена на кредитот

- потреба на претпријатијата за финансирање преку кредит

- финансирање на основни и обртни средства потребни за работа на претпријатието

- раст и развој на претпријатието

4. Кредитирање и видови кредити

- кредитирање (финансирање)

- видови кредити: револвинг кредит, краткорочни кредити, долгорочни кредити, кредити за трговија


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.