• Почетна
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт


Со овие курсеви кандидатите ги надополнуваат своите квалификации и се подготвуваат за работа на типични работни места во одделите за маркетинг, комерција, сметководство, финансии, подготовка на проектни апликации за донаторски или комерцијални фондови, раководење на проекти, административно и канцелариско работење за раководење во јавни установи и организации, како и за управување со мали претпријатија.

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА >

МЕНАЏМЕНТ >

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ >

ФИНАНСИИ >

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ >

Курсевите се реализираат во траење од два до четири месеци со заокружена тематска целина.

Заинтересираните можат да започнат со следење на курсевите во текот на есента или пролетта, односно во текот на годината се повторуваат два редовни засебни циклуси за реализација на курсевите.

маркетинг и продажба ^

Целта на обуката е учесниците да развијат ефективна B2B и B2C промотивна продажна стратегија и бренд-идентитет, користејќи ги класичните и новите интерактивни медиуми, што ќе им помогне во менаџирањето и реализацијата на продажбата во своите претпријатија.

in-house обука

повеќе...

Адвертајзинг е форма на комуникација со пазарот и потрошувачите. Адвертајзинг - рекламната порака ги убедува и влијае на свеста на потрошувачите да се одлучат само за вашиот производ или услуга и тоа се постигнува со комбинација на идеи, имагинација, креативност, хумор, едноставност.

in-house обука

повеќе...

менаџмент ^

Едукацијата за менаџмент им помага на кандидатите да ги разберат повеќето теории за менаџмент, основните функции на менаџментот и поврзаноста со бизнисот, како и организацијата и конкурентноста на бизнисот.

in-house обука

повеќе...

Менаџмент-информацискиот систем е систем кој ги обезбедува информациите за ефективно менаџирање на организациите. Овој систем ги поврзува трите примарни ресурси: технологија, информација и луѓе.

in-house обука

повеќе...

Менаџирањето на деловните процеси во организациите е насочено кон контрола и оптимизација на процесите во организациите. Mенаџирањето на деловните процеси значи континуирано подобрување, но и реорганизација на бизнис-процесите - Business Process Reengineering.

in-house обука

повеќе...

човечки ресурси ^

Обуката за Деловен асистент помага во развојот на канцелариски вештини, вклучувајќи финансиски анализи, вербална и пишана комуникација, организација на канцеларија, состаноци и презентации, односи со јавност и менаџмент на време (time management).

АГЕНДА ::: 4 септември 2017

повеќе...

Успешното управување со човечките ресурси значи вклучување на луѓето во организацијата, помагање при реализација на нивните работни обврски, решавање на настанатите проблеми и надоместување за нивниот труд. Претпријатијата кои ќе ги подготват и организираат човековите ресурси да одговорат флексибилно на постојаните турбулентни промени ќе можат да имаат контиуниран напредок во работењето.

in-house обука

повеќе...

Business Result is business English course upper-intermediate (7-8 level) that gives students the communication skills they need for immediate use at work. Business Result helps students learn the communication skills they need for work quickly and effectively.

in-house обука

повеќе...

Themen aktuell е курс наменет за возрасни слушатели и се практикува како курс за германски јазик како странски јазик во центри за образование на возрасни, Гете Институти, универзитети и други институции во светот.

in-house обука

повеќе...

Schritte International е меѓународен курс за обука за младите и возрасните за изучување на германскиот јазик во повеќе степени според стандардизираните европски јазични нивоа. Изучувањето на двата нивоа 1 и 2 обезбедува обука за полагање на испитот Start Deutsch 1 и 2, како и Zertifikat Deutsch.

in-house обука

повеќе...

финансии ^

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за финансиско и материјално сметководство. Се работи на компјутери со инсталиран професионален софтвер за сметководство и со реални документи - односно во текот на обуката се води реално сметководство на претпријатие.

АГЕНДА ::: 6 септември 2017

повеќе...

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за материјалното сметководство во големопродажбата (магацинско работење) и малопродажбата (продавници на мало).

АГЕНДА ::: 26 септември 2017

повеќе...

Обуката za финансиски асистенти ги опфаќа основните сметководствени принципи, финансиските извештаи и нивна проценка, го објаснува вистинското значење на сметководствените термини и начинот на мерење на финансиските перформанси.

in-house обука

повеќе...

енергетска ефикасност ^

Енергетски ефикасните системи во организациите ги одржуваат работниците задолжени за енергетски аудит, енергетски и економски анализи, одржување на објектот и опремата.

in-house обука

повеќе...

Се соочуваме со голема енергетска потрошувачка, додека изворите на енергија стануваат сè поретки и со тоа цената на енергијата постојано расте.

in-house обука

повеќе...

 

контакт-лице

Христина Софеска
информации/пријави

тел. (02) 244 8077, 075 438 576

(02) 244 8134

e-mail:
hristina@cosmoinnovate.com.mk

повеќе за KNOW-HOW обуките >>

повеќе за МОДУЛИТЕ (КУРСЕВИ и СЕМИНАРИ) >>

повеќе за КОНФЕРЕНЦИИТЕ >>

повеќе за СТУДИИТЕ >>

повеќе за RELAX-програмата >>

кредит-систем ECTS (pdf.)

кредит-систем ECVET

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

ТРЕНЕРИ

 

пријава за КУРС (.doc)

пријава за KNOW-HOW семинар (.doc)

пријава за EUREM (.doc)

пријава за RELAX-програма (.doc)

 

Обуките во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен wЦентар се спроведуваат согласно препораките во документите на Копенхагенскиот Процес

Резолуција на Европскиот Парламент од 18 декември 2008 година со препорака на Европскиот Парламент и на Европскиот Совет за воведување кредит-систем за образованието за возрасни - European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) 

За регистрирање на активностите на студентите потребни за релизација на наставните програми и добиените знаења и компетенции со соодветните курсеви во образованието дефинирано со EUROPASS

Имплементирање на ECTS (од циклусот 2005/06 во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен Центар)

Имплементирање на ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) во LIFE Long Learning во програмата на КОСМО Иновативен Центар - циклус обуки 2009/2010

 

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.