Цена
(сите модули)
16 часа:
5.900,00 денари
(плаќање на две рати)

Цена
(еден модул)
5 часа:
2.600,00 денари
(плаќање по предавање)
 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано поучување и учење

 

Услов за добивање сертификат е активно учество на обуката и регистрирано присуство на 70% од наставата (најмалку три модули)

сабота: 10.00 - 13.30 часот (x 3 предавања)

фонд на часови: 16 / ECVET-кредити: 1
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Анита Алексова

(CV, тренери)

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата. 

сертификат: Финансии


Обуката ги опфаќа основните сметководствени принципи и финансиска анализа, го објаснува вистинското значење на сметководствените податоци и како да се измерат финансиските перформанси. Исто така е опфатено влијанието на информациските системи во управувањето со финансиите и промената на меѓународните сметководствени стандарди и областите на влијание.

Со оваа обука ќе научите концепти, техники и алатки кои можат да ви помогнат вашите деловни одлуки се исплатат. Стратешки одлуки за развивање бизнисот ќе донесете со подобро разбирање на финансиските извештаи. За развивање ефикасен бизнис модел, одлуките треба да се носат врз основа на квантитативна анализа, управување и контрола на сметките, треба да се воведуваат мерки за подобрување на продуктивноста и да се инвестира.


Колку и да се ефикасни вашите методи на управување или иновативни вашите идеи, резултатите од деловното работење се мери во бројки: денари, евра и долари.

Управувањето со финансиите ги поддржува бизнис ресурсите во претпријатијата и организациите и доведув до повеќе интелигентни бизнис одлуки кои резултираат во зголемена продуктивност и профит.


Цели на обуката

Целта на обуката е учесниците да ги применат информациите од сметководствената евиденција, финансиските извештаи подготвени според меѓународните стандарди и финансиските информациски системи во остварување на финансиските цели на своето претпријатие или организација, односно менаџирање на финансиите за реализација на добивка и развој.

Програмата ќе се реализира со три модули, кои можат да се следат издвоено,
по редослед и според можностите и потребите на заинтересираните слушатели, секоја сабота во ист термин во текот на целата година:

Читање финансиски извештаи МСФИ и MSS за МСЕ
-
8 ноември 2014

Управување со финансиите и со финансиски информациски системи
-
15 ноември 2014

Финансиски цели, трошоци и нивно финансирање
- 22 ноември 2014

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Модулите се реализираат

секоја сабота од 10.00 - 13.30 часот

пријава

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.