НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЛЕТНАТА ОБУКА

Со завршување на обуката за сите предмети (Енергетски ефикасни системи, Проект-менаџмент и Енергетски ефикасни инсталации) кандидатите добиваат сертификат за Energy Project Manager.

 

ПРИЈАВУВАЊЕ

пријавување
и информации:

(02) 244 8077

075 438 576

факс:(02) 244

e-mail

 


*бројот на членови на групи е ограничен

 

 

 

 

 

 

ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ОБЈЕКТИ

Oбуката за менаџмент на eнергетски ефикасни објекти е наменета за справување со предизвикот за одржување ниски трошоци во објектите додека цената на енергијата расте.

Во многу случаи, 25% или повеќе од сметките за потрошена енергија се резултат на несоодветно вградена та опрема, материјал или несоодветните процедури при изградба на објектот - и тие се плаќаат непотребно.

Обучените претставници на претпријатијата, локалната самоуправа и установите (како училиштата и болниците) ќе можат да ги идентификуваат и контролираат начините за елиминирање на непотребното трошење енергија.

Обуката содржи две главни компоненти:
1. административна компонента, која го покрива енергетското сметководство, енергетското повратно финансирање и планирање и евалуацијата на енергетската програма
2. техничка компонента, која ги покрива постоечките технологии за енергетски менаџмент и проектирање и реновирањето на енергетски ефикасните згради и системи

Енергетските проект-менаџери се задолжени за менаџирање на проекти  за енергетски  ефикасно реновирање на објекти, енергетски аудит, енергетски и економски анализи, контрола на изградбата или одржувањето на објектите и опремата. Областите кадешто енергетскиот менаџмент постигнува најголеми заштеди се: преработувачките и индустриските капацитети, големите продажни и магацински центри, големите административни објекти, училиштата, болниците, хотелите, угостителските и услужните објекти.

KfW`s best practice experience in Germany and its financing/advisory initiatives in the new Member States

Fumero

Tatjana Bruns

Senior Project Manager, Business Policy Europe, KfW Bankgruppe

  View presentation link opens new browser window (20min)

Во пакетот за Енергетски ефикасни објекти се вклучени следниве модули:

20 часа / 1,5 кредити - повеќе...

30 часа / 2 кредита - повеќе...

20 часа / 1,5 кредити - повеќе...

На кандидатите за секој предмет од обуката им следува печатена литература:

Енергетски ефикасни системи

ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ: Процес на планирање проектен циклус

Енергетски ефикасни инсталации

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart, PC Pentium IV за секој кандидат, DSL интернет-конекција и LCD-проектор.

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

тел. (02) 244 8077,
075 438 576, фах. (02) 244

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

 

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.