kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


ЕУ-СТАНДАРДИ

зголеми
практичен прирачник за системите
за стандардизација и сертифицирање

74
страни, 18 x 23 cm, полутврда подврска

дизајн: Дејан Д. Николовски

печатница: Ри-Графика, Скопје

 

Содржина на прирачникот:

1.... ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СТАНДАРДИТЕ

1.1     Дефиниција на стандардите

1.2     Основи за стандардизација

1.3     Содржина на стандардите

1.4     Сервис на телата за стандардизација

1.5     Видови стандарди

1.6     Фази на подготовка на стандардите

Фаза 1: Идентификација на потребите на стопанството

Фаза 2: Предлог-фаза

Фаза 3: Развој на нацрт-стандард

Фаза 4: Консензус

Фаза 5: Јавна расправа

Фаза 6: Издавање

Фаза 7: Преиспитување

1.7     Пребарување на стандарди / ICS-класификација

Пребарување на стандарди преку интернет

База на податоци за стандарди Perinorm

Примери на стандарди во секојдневна употреба

Формат на хартија DIN A4

Кредитни картички

Тетрапак-пакување за безалкохолен пијалак

1.8     Авторско право на стандардите (пример: Österreich - Австрија)

1.9     Законска обврска на стандардите

2.... ЕВРОПСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

2.1     Интернационализирање на стандардизацијата

Меѓународна стандардизација

Европа.

2.2     DIN - Die Deutsche Industrienorm  Германски Институт за стандарди

DIN-активности за поддршка на земјите во развој

2.3     CEN - European Committee for Standardization Европски Комитет за стандардизација

Членки на CEN

Постојани членки на CEN

Придружни членки на CEN

Асоцијативни организации

CEN-стандарди и стандардизациски документи

Европски стандарди (EN)

ЕУ Директива 98/34/EC за процедурата за размена на информации од областа на техничките стандарди и регулативи и нејзината примена

Оценка на сообразност со ЕУ-стандардите

ЕУ-групи на стандарди (главни групи на ICS)

Други производи на CEN

2.4     CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization  Европски Комитет за електротехничка стандардизација

Членки на CENELEC

Задачи на CENELEC

Производи на CENELEC

EN - европски стандарди

HD - Harmonization Document (хармонизиран документ)

TS - Technical Specification (техничка спецификација)

TR - Technical Report (технички извештај)

G - Guides (упатства)

CWA - Workshop Agreement (работна спогодба)

Како настанал европскиот електротехнички стандард

2.5     ETSI - European Telecommunications Standards Institute  Европски Институт за телекомуникациски стандарди

Членки на ETSI

Производи на ETSI

2.6     eEurope-иницијатива

eEurope - проекти

eLearning PAS 1032-1 /2 обучување и понатамошно образование - бесплатен download од www.mybeuth.de

2.7     Институти за стандардизација во Југозападна Европа

3.... МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУТИ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

3.1     Регионални институти за стандардизација

Европа.

Африка.

Америка

Арапски држави

Азија и Пацификот

Комонвелт од независни држави

3.2     Соработка на институтите за стандардизација

3.3     ISO - International Organization for Standardization Меѓународна организација за стандардизација

Членки на ISO

Производи на ISO - ISO и ISO / IEC стандарди

ISO- стандард 9000 - менаџмент со квалитет:  осум принципи за менаџмент со квалитетот

Принцип 1 - Ориентација кон потрошувачот

Принцип 2 - Водство

Принцип 3 - Вклучување на работниците

Принцип 4 - Процес на ориентирање

Принцип 5 - Систематски пристап кај менаџментот

Принцип 6 - Континуирано подобрување

Принцип 7 - Вистински одлуки

Принцип 8 - Набавувачки односи за обострана предност

ISO-стандард 14000 - менаџмент на животна средина

Цели на ISO 14000 - систем за менаџмент на животната средина

ISO 14000 - серија на стандарди

3.4     IEC International Electrotechnical Commission  Меѓународна електротехничка комисија

Членки на IEC

Производи на IEC - IEC стандарди

IEC - поле на техничка примена

IEC - општи документи за стандардизација

3.5     ITU International Telecommunications Union  Меѓународен сојуз за телекомуникации

Членки на ITU

Производи на TU

3.6     Homepages (интернет-страници) на меѓународните организации за стандардизација

3.7     GSC - Global Standard Collaboration - Глобална соработка на стандарди / Централен сојуз за телекомуникации

3.8     WSSN - World Standard Services Network  Светска мрежа на услуги за стандарди /Централен сојуз на институтите за стандардизација

4.... ЕУ-СИСТЕМ ЗА СЕРТИФИЦИРАЊЕ

4.1     Сертифицирање - дефиниција

4.2     Улога на сертифицирањето

4.3     Видови сертифицирање

4.4     Акредитирани тест-лаборатории

4.5     Сертифицирање / пример: ON Österreichisches Normungsinstitut (Австриски Институт за стандардизација)

 


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.
 

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.